Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

- I’ve made so many mistakes in my test   - Yes you ca

- I’ve made so many mistakes in my test   - Yes you ca

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

- I’ve made so many mistakes in my test.   - _________


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn