Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Jane found herself in conflict with her parents over he

Jane found herself in conflict with her parents over he

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Jane found herself in conflict with her parents over her future career.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. disagreement (n): sự không đồng ý

B. harmony (n): sự hòa hợp

C. controversy (n): sự tranh cãi

D. fighting (n): sự chiến đấu

=> conflict (n): sự mâu thuẫn >< harmony

Tạm dịch: Jane thấy mình mâu thuẫn với bố mẹ về sự nghiệp tương lai của mình.

Chọn B.

Ý kiến của bạn