Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Jeanne said that she would our place this afternoon if

Jeanne said that she would our place this afternoon if

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Jeanne said that she would _______ our place this afternoon if she had enough time before she had to go back to work.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn