Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Jefferson once said that one must be determined and on

Jefferson once said that one must be determined and on

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Jefferson once said that one must be determined and ____ on what he thinks is right.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn