Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

John cannot make a to get married to Mary or stay sing

John cannot make a to get married to Mary or stay sing

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

John cannot make a _______ to get married to Mary or stay single until he can afford a house and a car.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn