Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

John that she talked about him all the time Did so muc

John that she talked about him all the time Did so muc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

________ John that she talked about him all the time.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn