Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Jose had a hard time comparing the iPhone to the Samsun

Jose had a hard time comparing the iPhone to the Samsun

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Jose had a hard time comparing the iPhone to the Samsung phone because to him they were apples and oranges.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thành ngữ

Giải chi tiết:

apples and oranges: rất khác biệt

A. containing too many technical details: chứa quá nhiều chi tiết kỹ thuật

B. very similar: rất giống nhau

C. completely different: hoàn toàn khác biệt

D. very complicated: rất phức tạp

=> apples and oranges >< very similar

Tạm dịch: Jose đã có khoảng thời gian khó khăn khi so sánh iPhone với điện thoại Samsung vì đối với anh chúng rất khác biệt.

Chọn B.

Ý kiến của bạn