Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Journalists can make mistakes so dont believe everythin

Journalists can make mistakes so dont believe everythin

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Journalists can make mistakes, so don't believe everything you read in the press.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn