Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Julia Smith says publisher now recognize that teenagers

Julia Smith says publisher now recognize that teenagers

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Julia Smith says publisher now recognize that teenagers _________.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết

Giải chi tiết:

Julia Smith cho biết nhà xuất bản hiện nhận ra rằng thanh thiếu niên _________.

A. ngày nay thích đọc hơn

B. không phải trẻ em cũng không phải người lớn

C. có thể thưởng thức những câu chuyện giống như người lớn

D. ngày nay lớn lên nhanh chóng hơn

Thông tin: Now they’re realizing that teenagers aren’t just older children but they’re not adults.

Tạm dịch: Giờ họ nhận ra rằng thanh thiếu niên không chỉ là trẻ lớn nhưng cũng không phải là người lớn và thường xuyên không quan tâm đến tiểu thuyết dành cho người lớn.

Chọn B.

Ý kiến của bạn