Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Keep calm even when you have a lot of pressure said my

“Keep calm even when you have a lot of pressure said my

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“Keep calm even when you have a lot of pressure.” said my mother. 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn