Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kéo một vật có khối lượng 70kg trên mặt sàn nằm ngang b

Kéo một vật có khối lượng 70kg trên mặt sàn nằm ngang b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kéo một vật có khối lượng (70kg) trên mặt sàn nằm ngang, bằng lực có độ lớn (210N) theo phương ngang làm vật chuyển động đều. Lấy (g = 10m/{s^2}). Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phương pháp động lực học:


Bước 1: Chọn vật (hệ vật) khảo sát.


Bước 2: Chọn hệ quy chiếu (Cụ thể hoá bằng hệ trục toạ độ vuông góc; Trục toạ độ Ox luôn trùng với phương chiều chuyển động; Trục toạ độ Oy vuông góc với phương chuyển động)


Bước 3: Xác định các lực và biểu diễn các lực tác dụng lên vật trên hình vẽ.


Bước 4: Viết phương trình hợp lực tác dụng lên vật theo định luật II Niu Tơn.


(overrightarrow {{F_{hl}}}  = overrightarrow {{F_1}}  + overrightarrow {{F_2}}  + ... + overrightarrow {{F_n}}  = m.vec a) (*) (Tổng tất cả các lực tác dụng lên vật)


Bước 5: Chiếu phương trình lực (*) lên các trục toạ độ Ox, Oy:


(left{ begin{array}{l}Ox:{rm{ }}{F_{1x}} + {F_{2x}} + {rm{ }} ldots  + {F_{nx}} = ma;;;left( 1 right),,,\Oy:{rm{ }}{F_{1y}} + {F_{2y}} +  ldots  + {rm{ }}{F_{ny}} = 0;;;,,,,,left( 2 right)end{array} right.)


Giải phương trình (1) và (2) ta thu được đại lượng cần tìm.

Giải chi tiết:

 

 

- Các lực tác dụng lên vật: Lực kéo (vec F), lực ma sát ({vec F_{ms}}), trọng lực (vec P), phản lực (vec N)

- Chọn hệ trục tọa độ: Ox nằm ngang, Oy thẳng đứng hướng lên trên.

- Phương trình định luật II Niu-tơn dưới dạng véc tơ:

(vec F + {vec F_{ms}} + vec P + vec N = m.vec a,)     

Vật chuyển động thẳng đều nên:

(vec F + {vec F_{ms}} + vec P + vec N = 0,,left( * right))

- Chiếu (*) lên trục Ox, Oy ta được:

(left{ {begin{array}{*{20}{l}}{F - {F_{ms}} = 0}\{ - P + N = 0;}end{array}} right. Rightarrow left{ {begin{array}{*{20}{l}}{{F_{ms}} = F}\{P = N}end{array}} right.)

Có: ({F_{ms}} = {mu _t}.N = {mu _t}.P = {mu _t}.mg Rightarrow {mu _t}.mg = F)

( Rightarrow {mu _t} = dfrac{F}{{mg}} = dfrac{{210}}{{70.10}} = 0,3)

Chọn A.

Ý kiến của bạn