Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Kết quả phép tính 34 + 14 cdot - 1220 là

Kết quả phép tính 34 + 14 cdot - 1220 là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kết quả phép tính (frac{3}{4} + frac{1}{4} cdot frac{{ - 12}}{{20}}) là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(frac{3}{4} + frac{1}{4} cdot frac{{ - 12}}{{20}} = frac{3}{4} + frac{{1.( - 12)}}{{4.20}} = frac{3}{4} + frac{{1.4.( - 3)}}{{4.20}} = frac{3}{4} + frac{{ - 3}}{{20}} = frac{{15}}{{20}} + frac{{ - 3}}{{20}} = frac{{12}}{{20}} = frac{3}{5})

Chọn B .

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 7 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn