Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khả năng phát triển du lịch ở miền núi bắt nguồn từ:

Khả năng phát triển du lịch ở miền núi bắt nguồn từ:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khả năng phát triển du lịch ở miền núi bắt nguồn từ:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn