Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khẳng định nào sau đây về mô hình hoạt động của Operôn Lac ở

Khẳng định nào sau đây về mô hình hoạt động của Operôn Lac ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khẳng định nào sau đây về mô hình hoạt động của Operôn Lac ở E. Coli là không đúng?

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A sai, operon Lac không bao gồm gen điều hòa.

B đúng, vì  gen điều hòa không có vùng vận hành để kiểm soát sự phiên mã.

C đúng. (theo mô hình hoat động của operon Lac đã học)

D đúng, vì mặc dù cả 3 gen Z,Y,A có chung một vùng khởi động và nằm chung trong chuỗi mARN nhưng được dịch mã riêng, do đó , bất cứ dạng đột biến nào xảy ra ở bất kỳ gen nào cũng không ảnh hưởng đến các gen khác.

Phương án A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn