Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi các gen phân li độc lập, phép lai :  

Khi các gen phân li độc lập, phép lai :  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi các gen phân li độc lập, phép lai :   AaBbCcDdEEff  x  AabbCcDdeeff   sinh ra bao nhiêu kiểu hình (biết mỗi gen quy định 1 tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn)?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Do mỗi gen quy định 1 tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn

→ Ta có

-         Aa x Aa cho 2 loại KH

-         Bb x bb cho 2 loại KH

-         Cc x Cc cho 2 loại KH

-         Dd x Dd cho 2 loại KH

-         EE x ee cho 1 loại KH

-         ff x ff cho 1 loại KH

vậy có số loại KH được sinh ra là : 24 x 12 = 24 .

đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn