Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi cho lai giữa cây thuần chủng thân cao, quả ngọt với cây

Khi cho lai giữa cây thuần chủng thân cao, quả ngọt với cây

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi cho lai giữa cây thuần chủng thân cao, quả ngọt với cây thân thấp, quả chua, F1 thu được toàn cây thân cao, quả ngọt. Cho F1 tự thụ phấn F2 thu được: 27 thân cao, quả ngọt : 21 thân thấp, quả ngọt : 9 thân cao, quả chua : 7 thân thấp, quả chua. Biết rằng tính trạng vị quả do một cặp gen quy định, gen nằm trên NST thường. Cho cây F1 lai phân tích, tỷ lệ kiểu hình thu được ở Fa là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Ở F2: 

+ Cao/thấp = 9:7 → A-B- : thân cao và A-bb + aaB- + aabb: thân thấp → F1: AaBb.

+ Ngọt : chua = 3:1 → D: quả ngọt > d : quả chua → F1: Dd.

- Tích các tính trạng ở F2: (9:7)(3:1) = tỉ lệ kiểu hình ở F2 → các gen phân li độc lập.=> F1: AaBb DdF1 x Fa: AaBb Dd x aabb dd

=>F2: (1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb) (1Dd :1dd)

=> (3 thấp : 1 cao) (1 ngọt:1 chua)

=>3 thấp, ngọt : 3 thấp, chua : 1 cao,ngọt : 1 cao, chua

=> Đáp án A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn