Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi cho stiren phản ứng hiđro hóa hoàn toàn trong điều

Khi cho stiren phản ứng hiđro hóa hoàn toàn trong điều

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi cho stiren phản ứng hiđro hóa hoàn toàn trong điều kiện thích hợp thu được sản phẩm là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của stiren.

Giải chi tiết:

Sản phẩm thu được là etylxiclohexan.

Chọn C.

Ý kiến của bạn