Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L nguyên tử hidrô ph

Khi chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L nguyên tử hidrô ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L, nguyên tử hidrô phát ra phôtôn có bước sóng (0,6563mu m). Khi chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L, nguyên tử hidro phát ra phôtôn có bước sóng (0,4861mu m). Khi chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo M, nguyên tử hidro phát ra phôtôn có bước sóng:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tiên đề về sự hấp thụ hay bức xạ của nguyên tử: 


+ Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng ({E_n})  sang trạng thái dừng có năng lượng ({E_m}) thấp hơn thì nó phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu ({E_n}; - ;{E_m}): 


(varepsilon  = h{f_{nm;}} = dfrac{{hc}}{{{lambda _{nm}}}} = ;{E_n}; - ;{E_m})


+ Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng ({E_m})  mà hấp thụ được có năng lượng như trên thì nó sẽ chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng ({E_n}). 

Giải chi tiết:

Ta có: (left{ begin{array}{l}{lambda _{ML}} = {lambda _{32}} = 0,6563mu m\{lambda _{NL}} = {lambda _{42}} = 0,4861mu m\{lambda _{NM}} = {lambda _{43}} = ?end{array} right.)

Có: (frac{1}{{{lambda _{42}}}} = frac{1}{{{lambda _{43}}}} + frac{1}{{{lambda _{32}}}} Rightarrow frac{1}{{{lambda _{43}}}} = frac{1}{{{lambda _{42}}}} - frac{1}{{{lambda _{32}}}})

( Rightarrow frac{1}{{{lambda _{43}}}} = frac{1}{{0,4861}} - frac{1}{{0,6563}} Rightarrow {lambda _{43}} = 1,8744mu m)

( Rightarrow dfrac{1}{{{lambda _{43}}}} = dfrac{1}{{0,4861}} - dfrac{1}{{0,6563}} Rightarrow {lambda _{43}} = 1,8744mu m)

Chọn A.

Ý kiến của bạn