Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế X chứa 8353

Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế X chứa 8353

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế X chứa 83,53% clo về khối lượng. Công thức của sản phẩm thế X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

PTHH: CH4 + nCl2 → CH4-nCln + nHCl


Ta có (% {m_{Cl}} = dfrac{{{m_{Cl}}}}{{{m_X}}}.100% ) ⟹ n ⟹ CT của X. 

Giải chi tiết:

PTHH: CH4 + nCl2 → CH4-nCln + nHCl

Phần trăm khối lượng clo trong phân tử ankan  bằng 89,12%

Ta có (% {m_{Cl}} = dfrac{{{m_{Cl}}}}{{{m_X}}}.100%  = dfrac{{35,5n}}{{12 + 4 - n + 35,5n}}.100%  = 83,53% ) ⟹ n = 2.

Vậy công thức của X  là CH2Cl2.

Đáp án D

Ý kiến của bạn