Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi đốt cháy hoàn toàn ankan thì nH2O = nCO2 nH2O lt nC

Khi đốt cháy hoàn toàn ankan thì nH2O = nCO2 nH2O lt nC

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi đốt cháy hoàn toàn ankan thì


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của ankan.

Giải chi tiết:

Công thức phân tử ankan là CnH2n+2.

CnH2n+2 (xrightarrow{{ + {O_2},{t^o}}}) n CO2 + (n+1) H2O.

⟹ nCO2 < nH2O.

Chọn C.

Ý kiến của bạn