Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi hai điện trở giống nhau mắc song song vào một hiệu

Khi hai điện trở giống nhau mắc song song vào một hiệu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi hai điện trở giống nhau mắc song song vào một hiệu điện thế U không đổi thì công suất tiêu thụ của chúng là (20left( {rm{W}} right).) Nếu mắc chúng nối tiếp rồi mắc vào hiệu điện thế nói trên thì công suất tiêu thụ của chúng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Vận dụng biểu thức tính điện trở mắc nối tiếp: (R_{nt} = R_1 + R_2)


+ Vận dụng biểu thức tính điện trở mắc song song: (dfrac{1}{{{R_{//}}}} = dfrac{1}{{{R_1}}} + dfrac{1}{{{R_2}}})


+ Áp dụng biểu thức tính công suất: (P = dfrac{{{U^2}}}{R})

Giải chi tiết:

Ta có 2 điện trở giống nhau: (R_1 = R_2 = R)

+ Khi 2 điện trở mắc song song với nhau

- Điện trở tương đương của mạch: ({R_{//}} = dfrac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} = dfrac{R}{2})

- Công suất của mạch khi này: ({P_{//}} = dfrac{{{U^2}}}{{{R_{//}}}} = dfrac{{{U^2}}}{{dfrac{R}{2}}} = 20W) ( Rightarrow {U^2} = 10R)

+ Khi 2 điện trở mắc nối tiếp với nhau

- Điện trở tương đương của mạch: (R_{nt} = R_1 + R_2= 2R)

- Công suất của mạch khi này: ({P_{nt}} = dfrac{{{U^2}}}{{{R_{nt}}}} = dfrac{{10R}}{{2R}} = 5W)

Chọn B.

Ý kiến của bạn