Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi lai hai thứ bí quả tròn thuần chủng với nhau thu được F1

Khi lai hai thứ bí quả tròn thuần chủng với nhau thu được F1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi lai hai thứ bí quả tròn thuần chủng với nhau thu được F1 đồng loạt quả dẹt. Cho các cây F1 giao phấn với nhau thu được F2 gồm 56,25% quả dẹt; 37,5% quả tròn; 6,25% quả dài. Cho tất cả các cây quả tròn và quả dài ở F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau. Về mặt lý thuyết, đời F3 có tỷ lệ kiểu hình quả dẹt là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Pt/c : tròn x tròn

F1 : 100% dẹt

F1 x F1

F2 : 9 dẹt : 6 tròn : 1 dài

F2 16 tỏ hợp lai phân li 9 : 6 : 1

ð  F1 dị hợp 2 cặp gen

Và tính trạng do 2 gen tương tác bổ sung kiểu 9:6:1 qui định

A-B- = dẹt

A-bb = aaB- = tròn

aabb = dài

Tất cả tròn F2 và dài F2 giao phấn ngẫu nhiên

ó (1AAbb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaBb : 1aabb) x ( 1AAbb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaBb : 1aabb)

Giao tử : Ab =  aB = 2/7 ; ab = 3/7

F : A-B- = 2/7 x 2/7 x2 = 8/49

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn