Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khí nhẹ hơn không khí là SO2 Cl2 CO2 N2 Giải chi tiếtX

Khí nhẹ hơn không khí là SO2 Cl2 CO2 N2 Giải chi tiếtX

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khí nhẹ hơn không khí là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xét tỉ khối của chất khí X so với không khí


({d_{X/kk}} = dfrac{{{M_X}}}{{29}} = d)


d < 1 ⟹ Khí X nhẹ hơn không khí.

Giải chi tiết:

Xét tỉ khối của chất khí X so với không khí

⟹ N2 có (M = 14.2 = 28)

⟹ ({d_{{N_2}/kk}} = dfrac{{{M_X}}}{{29}} = dfrac{{28}}{{29}} < 1)

Vậy khí N2 nhẹ hơn không khí.

Đáp án D

Ý kiến của bạn