Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nhúng thanh Mg có khối lượng m gam vào dung dịch hỗn hợp

Khi nhúng thanh Mg có khối lượng m gam vào dung dịch hỗn hợp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nhúng thanh Mg có khối lượng m gam vào dung dịch hỗn hợp X chứa a mol Cu(NO3)2 và b mol HCl ta có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của khối lượng Mg vào thời gian phản ứng được biểu diễn như hình vẽ dưới đây: 

Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rút thanh Mg ra, thu được NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Tỉ lệ a : b là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quá trình phản ứng tuân thủ theo 3 thứ tự sau:

Mg + NO3- + H+ Mg2+ + NO + H2O

Mg+ Cu2+ Mg2+ + Cu;

Mg + H+ Mg2+ +H2

Vì H+ dư nên NO3- hết;

bảo toàn e: 2 . 18/24=3 . 2a

=> a=0,25

 xét toàn bộ quá trình: 64 . a - mMg phản ứng = -14

 => nMg phản ứng =1,25 mol

Bảo toàn e quá trình: 2 . 1,25 = 2 . 0,25 + 3 . 0,5 + nH+

nH+ = 0,5

mà nH+ dùng làm môi trường = 4nNO = 2 mol

=> tổng nH+ = 2,5 mol = b

=> a : b = 0,25 : 2,5 = 1: 10

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn