Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nó về tâm động của nhiễm sắc thể, những phát biểu nào sa

Khi nó về tâm động của nhiễm sắc thể, những phát biểu nào sa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nó về tâm động của nhiễm sắc thể, những phát biểu nào sau đây đúng.

(1) Tâm động là trình tự nuclêôtit đặc biệt, mỗi nhiễm sắc thể có duy nhất một trình tự nuclêôtit này.

(2) Tâm động là vị trí liên kết của nhiễm sắc thể với thoi phân bào, giúp nhiễm sắc thể có thể di chuyển về các cực của tế bào trong quá trình phân bào.

(3) Tâm động bao giờ cũng nằm ở đầu tận cùng của nhiễm sắc thể.

(4) Tâm động là những điểm mà tại đó AND bắt đầu tự nhân đôi.

(5) Tùy theo vị trí của tâm động mà hình thái của nhiễm sắc thể có thể khác nhau


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phát biểu đúng là (1) (2) (5)

Đáp án B

3 sai vì tâm động thường nằm ở giữa NST, là nơi xoắn cực đại, gắn thoi vô sắc và giúp cho NSt di chuyển trong phân bào

4 sai, tâm động là những vị trí NST xoắn cực đại, do đó bất tiện cho quá trình nhân đôi, thường được nhân đôi sau các vị trí khác

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn