Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói đến vai trò của auxin trong vận động hướng động

Khi nói đến vai trò của auxin trong vận động hướng động

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói đến vai trò của auxin trong vận động hướng động, phát biểu nào sau đây là sai?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phát biểu sai là C, ở phía không được chiếu sáng sẽ lượng auxin nhiều kích thích sự sinh trưởng kéo dài hơn phía sáng.

Chọn C

Ý kiến của bạn