Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về chức năng của tế bào Tế bào có chức năng thự

Khi nói về chức năng của tế bào Tế bào có chức năng thự

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về chức năng của tế bào:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phát biểu đúng là A

B sai, ti thể có chức năng tạo năng lượng.

C sai, nhân có chức năng liên hệ giữa các bào quan.

Chọn A

Ý kiến của bạn