Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac phá

Khi nói về cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac phá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac, phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết về cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac

Giải chi tiết:

Phát biểu sai là C, gen điều hòa không thuộc cấu trúc của operon Lac (SGK Sinh 12 trang 16)

Chọn C

Ý kiến của bạn