Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về đặc điểm di truyền của gen nằm trên vùng kh

Khi nói về đặc điểm di truyền của gen nằm trên vùng kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về đặc điểm di truyền của gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính ở chim. Phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Ở chim: XX là con trống, XY là con mái.

Giải chi tiết:

A sai, gen trên Y chỉ truyền cho giới cái.

B sai, gen biểu hiện không đều ở 2 giới.

C sai, gen không tồn tại thành cặp tương đồng ở giới cái.

D đúng.

Ý kiến của bạn