Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về di truyền cấp độ phân tử, phát biểu nào sau đây l

Khi nói về di truyền cấp độ phân tử, phát biểu nào sau đây l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về di truyền cấp độ phân tử, phát biểu nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phát biểu đúng là : C

Đáp án C

A sai, ARN có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

B sai, ADN là vật chất di truyền chủ yếu của sinh vật nhân sơ

          ARN là vật chất di truyền hay gặp ở virus hơn

D sai, enzim ADN polimeraza tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 5’→ 3’

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn