Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về độ đa dạng của quần xã sinh vật, kết luận nào sau

Khi nói về độ đa dạng của quần xã sinh vật, kết luận nào sau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về độ đa dạng của quần xã sinh vật, kết luận nào sau đây là không đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Độ đa dạng của quần xã bao gồm đa dạng về thành phần loài, đa dạng về ổ sinh thái, đa dạng về chuỗi thức ăn.

- Phương án A đúng, độ đa dạng của quần xã phụ thuộc vào điều kiện sống của môi trường.

- Phương án B đúng, trong quá trình diễn thế nguyên sinh, độ đa dạng của quần xã tăng dần và độ đa dạng cao nhất ở quần xã đỉnh cực.

- Phương án C sai, quần xã có độ đa dạng càng cao thì cấu trúc càng ổn định, ít bị thay đổi.

- Phương án D đúng, độ đa dạng của quần xã càng cao thì sự cạnh tranh khác loài càng mạnh dẫn tới sự phân hóa ổ sinh thái càng mạng.

=> Đáp án C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn