Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể phát biểu nà

Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể phát biểu nà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A sai, NST thường hay NST giới tính đều có thể xảy ra đột biến cấu trúc NST.

B sai, đột biến mất đoạn làm giảm số lượng gen trên NST.

C đúng, nếu chuyển đoạn trên 1 NST sẽ không làm thay đổi số lượng và thành phần gen của một nhiễm sắc thể.

D sai, đảo đoạn NST không làm thay đổi số nhóm gen liên kết.

Chọn C

Ý kiến của bạn