Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về đột biến nhiễm sắc thể có bao nhiêu phát biể

Khi nói về đột biến nhiễm sắc thể có bao nhiêu phát biể

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về đột biến nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tất cả các đột biến số lượng nhiễm sắc thể đều làm thay đổi hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

II. Tất cả các đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể đều làm thay đổi cấu trúc của nhiễm sắc thể.

III. Tất cả các đột biến đa bội lẻ đều làm tăng hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào.

IV. Tất cả các đột biến đa bội chẵn đều làm thay đổi số lượng gen có trên một nhiễm sắc thể.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

I sai, đột biến làm 2 NST sáp nhập vào nhau, tuy làm giảm số lượng NST nhưng hàm lượng ADN không đổi.

II đúng.

III đúng, thể đa bội lẻ là: 3n, 5n, 7n…

IV sai, đột biến đa bội không làm ảnh hưởng tới số lượng gen trên 1 NST.

Chọn B

Ý kiến của bạn