Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về quần thể ngẫu phối có bao nhiêu phát biểu sau đây

Khi nói về quần thể ngẫu phối có bao nhiêu phát biểu sau đây

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về quần thể ngẫu phối có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1)Quá trình ngẫu phối làm cho quần thể đa hình về kiểu gen và kiểu hình.

(2)Quá trình ngẫu phối làm cho kiểu gen dị hợp giảm phân trong quần thể

(3)Quá trình ngẫu phối không làm thay đổi tần số alen của quần thể.

(4)Quá trình ngẫu phối tạo ra nhiều biến dị hợp.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phát biểu đúng là : (1) (3) (4)

2 sai, quá trình ngẫu phối sẽ làm tăng tỉ lệ các kiểu gen dị hợp trong quần thể

Giảm kiểu gen dị hợp trong quần thể là đặc điểm của quần thể tự phối

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn