Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi sử dụng enzim giới hạn cắt mở vòng plasmit và cắt lấy ge

Khi sử dụng enzim giới hạn cắt mở vòng plasmit và cắt lấy ge

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi sử dụng enzim giới hạn cắt mở vòng plasmit và cắt lấy gen cần chuyển, người ta phải sử dụng cùng một loại enzim cắt giới hạn và thường chọn loại enzim sao cho sau khi cắt sẽ tạo được các đoạn ADN có các đầu mạch đơn. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong công nghệ ADN tái tổ hợp vì


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Trong qui trình tạo ADN tái tổ hợp, khi trộn đoạn gen cần chuyển với thể truyển, liên kết hiđrô giữa các mạch đơn của thể truyền và với mạch đơn gen cần chuyển được hình thành nhờ các đoạn đầu dính bổ sung với nhau. Mỗi enzim cắt giới hạn có một vị trí cắt xác định tại những đoạn trình tự nucleotit xác định, do đó, cần phải sử dụng cùng một loại enzim cắt.

=> Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn