Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi sục từ từ đến dư CO<sub>2</sub> vào dung dịch hỗn hợp gồ

Khi sục từ từ đến dư CO<sub>2</sub> vào dung dịch hỗn hợp gồ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau     

                     

Tỉ lệ a : b là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn