Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khí X có tỷ khối so với hiđro bằng 22 X là khí nào tr

Khí X có tỷ khối so với hiđro bằng 22 X là khí nào tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khí X có tỷ khối so với hiđro bằng 22. X là khí nào trong các chất sau?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

({d_{X/{H_2}}} = dfrac{{{M_X}}}{{{M_{{H_2}}}}}) ⟹ MX ⟹ Khí X.

Giải chi tiết:

({d_{X/{H_2}}} = dfrac{{{M_X}}}{{{M_{{H_2}}}}}) ⟹ MX = 22.1.2 = 44

⟹ Khí X là CO2 (M = 12 + 16.2 = 44)

Đáp án A

Ý kiến của bạn