Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khó khăn lớn nhất của nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 19

Khó khăn lớn nhất của nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 19

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khó khăn lớn nhất của nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945  là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn