Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khối lượng Cl2 cần dùng để tác dụng hết với 27 gam Al đ

Khối lượng Cl2 cần dùng để tác dụng hết với 27 gam Al đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khối lượng Cl2 cần dùng để tác dụng hết với 2,7 gam Al để tạo sản phẩm là AlCl3


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tính ({n_{Al}} = dfrac{{{m_{Al}}}}{{{M_{Al}}}})


PTHH: 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3


Theo PTHH ta có: ({n_{C{l_2}}} = dfrac{3}{2}{n_{Al}})


⟹ ({m_{C{l_2}}} = {n_{C{l_2}}}.{M_{C{l_2}}})

Giải chi tiết:

({n_{Al}} = dfrac{{2,7}}{{27}} = 0,1left( {mol} right))

PTHH: 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Theo PTHH ta có: ({n_{C{l_2}}} = dfrac{3}{2}{n_{Al}} = dfrac{3}{2}.0,1 = 0,15left( {mol} right))

⟹ ({m_{C{l_2}}} = 0,15.71 = 10,65left( {gam} right)).

Đáp án D

Ý kiến của bạn