Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khu công nghiệp nào sau đây thuộc tỉnh Bắc Giang?

Khu công nghiệp nào sau đây thuộc tỉnh Bắc Giang?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khu công nghiệp nào sau đây thuộc tỉnh Bắc Giang?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn