Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kích thước của một phân tử hiđrô vào khoảng 000000023mm

Kích thước của một phân tử hiđrô vào khoảng 000000023mm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kích thước của một phân tử hiđrô vào khoảng 0,00000023mm. Hãy tính độ dài của mỗi chuỗi gồm 1 triệu phân tử này đứng nối tiếp nhau


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Độ dài của một chuỗi gồm một triệu phân tử này đứng nối tiếp nhau là:

(1000000.0,00000023 = 0,23mm)

Chọn A.

Ý kiến của bạn