Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch nào sau đây H2S

Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch nào sau đây H2S

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của kim loại đồng (Cu).

Giải chi tiết:

Cu phản ứng được với dung dịch HNO3 loãng.

PTHH: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO ↑ + 4H2O

Chọn C.

Ý kiến của bạn