Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch CuSO4

Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch CuSO4

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch CuSO4?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về dãy điện hóa.

Giải chi tiết:

Kim loại Ag có tính khử yếu hơn Cu nên không phản ứng được với dung dịch CuSO4.

Chọn C.

Ý kiến của bạn