Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kinh đô nhà nước Văn Lang đặt ở Bạch Hạc Phú Thọ Mê Lin

Kinh đô nhà nước Văn Lang đặt ở Bạch Hạc Phú Thọ Mê Lin

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kinh đô nhà nước Văn Lang đặt ở


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 6, trang 36.

Giải chi tiết:

Kinh đô nhà nước Văn Lang đặt ở Bạch Hạc (Phú Thọ).

Chọn A

Ý kiến của bạn