Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Lai ruồi giấm ♀ mắt đỏ, cánh bình thường x   ♂mắt trắng, cán

Lai ruồi giấm ♀ mắt đỏ, cánh bình thường x   ♂mắt trắng, cán

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lai ruồi giấm ♀ mắt đỏ, cánh bình thường x   ♂mắt trắng, cánh xẻ→ F1 100% mắt đỏ, cánh bình thường. F1 x F1→ F2:    ♀: 300 mắt đỏ, cánh bình thường  ♂: 120 Mắt đỏ; cánh bình thường: 120 mắt trắng,  cánh xẻ: 29 mắt đỏ, cánh xẻ: 31 mắt trắng, cánh bình thường. Hãy xác định kiểu gen của F1 và tần số hoán vị gen?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xét ở F2 có  tính trạng mắt đỏ

Cái : 100 % đỏ

Đực : 3 đỏ : 1 trắng .

=>  Tỉ lệ kiểu hình hai  giới không bằng nhau => gen nằm trên vùng không tương đồng của X

Xét kiểu hình hình dạng cánh

♀100% cánh bình thường  

♂: 3  cánh bình thường : 1 cánh xẻ

=>  Tỉ lệ kiểu hình hai  giới không bằng nhau => gen nằm trên vùng không tương đồng của X

=>  Vì ở giới đực có tỉ lệ kiểu hình không bằng nhau => có hoán vị gen

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn