Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lai ruồi giấm thuần chủng: cái mắt đỏ-cánh bình thường x đực

Lai ruồi giấm thuần chủng: cái mắt đỏ-cánh bình thường x đực

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lai ruồi giấm thuần chủng: cái mắt đỏ-cánh bình thường x đực mắt trắng – cánh xẻà F1 100% mắt đỏ-cánh bình thường. Cho F1xF1à F2: Ruồi ♂ F2: 135 mắt đỏ, cánh bình thường: 135 mắt trắng, cánh xẻ: 15 mắt đỏ, cánh xẻ: 16 mắt trắng, cánh bình thường. Ruồi ♀ F2: 300 mắt đỏ, cánh bình thường. Xác định phép lai ở F1 và tần số hoán vị gen là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ptc : cái mắt đỏ, cánh bình thường x đực mắt trắng, cánh xẻ

F1 : 100% mắt đỏ, cánh bình thường

F2 : Đực : 0,225 đỏ, bình thường: 0,225 trắng, xẻ: 0,025 đỏ,  xẻ: 0,025 trắng, bình thường

       Cái : 0,5 đỏ, bình thường

+Xét tính trạng màu mắt :

Ptc : cái đỏ x đực trắng

F1 : 100% đỏ

F2 : Đực: 50% đỏ : 50% trắng

      Cái :  100% đỏ

Do ở F­2 tỉ lệ  phân li tính trạng khác nhau ở  2 giới

→Gen qui định nằm trên NST giới tính

Ptc  đỏ x trắng cho đời con 100% đỏ

→Alen A qui định đỏ trội hoàn toàn alen a qui định trắng

Vậy P : XAXA x XaY

F1 : XAXa : XAY

+ Xét tính trạng hình dạng cánh

Ptc : cánh bình thường x cánh xẻ

F1 : 100% cánh bình thường

F2 : đực: 50% bình thường : 50% xẻ

      Cái :  100% bình thường

Gen nằm trên NST giới tính, alen B qui định bình thường trội hoàn toàn alen b qui định trắng

P : XBXB x XbY

F1 : XBXb : XBY

Xét cả 2 tính trạng

F2 có giới đực phân li 4 loại kiểu hình.

→ 2 gen liên kết không hoàn toàn

Mà ở ruồi giấm, giới đực không xảy ra hoán vị gen

F2 : đực : 0,225 A-B- : 0,225 aabb : 0,025A-bb : 0,025aaB-

→Vậy ruồi cái F1 :

→Vậy F1 xF1 : x 

Tần số hoán vị gen bằng (0,025 + 0,025) ×2 = 10%

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn