Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

lake game shape flat Giải chi tiếtA lake leɪkB game ɡe

lake game shape flat Giải chi tiếtA lake leɪkB game ɡe

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm “a”

Giải chi tiết:

A. lake /leɪk/

B. game /ɡeɪm/

C. shape /ʃeɪp/

D. flat /flæt/

Phần gạch chân phương án D được phát âm là /æ/, còn lại phát âm là /eɪ/.

Chọn D.

Ý kiến của bạn