Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Làm tròn chục các số sau đây     a 186                 

Làm tròn chục các số sau đây     a 186                 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Làm tròn chục các số sau đây:

     a) 186                                 b) 83                                       c) 55


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào quy ước làm tròn số.


Quy ước làm tròn số:


TH1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.


TH2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.

Giải chi tiết:

a) 186 làm tròn bằng 190.

b) 83 làm tròn bằng 80.

c) 55 làm tròn bằng 60.

Ý kiến của bạn