Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lần lượt chiếu vào catốt các bức xạ điện từ gồm bức xạ

Lần lượt chiếu vào catốt các bức xạ điện từ gồm bức xạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lần lượt chiếu vào catốt các bức xạ điện từ gồm bức xạ có bước sóng ({lambda _1} = 0,54mu m) và bức xạ có bước sóng ({lambda _2} = 0,35mu m) thì vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện lần lượt là ({v_1}) và ({v_2}) với ({v_2} = 2{v_1}). Công thoát của kim loại làm ca-tốt là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Sử dụng biểu thức năng lượng photon: (varepsilon  = dfrac{{hc}}{lambda })


+ Sử dụng biểu thức tính: (varepsilon  = A + {{rm{W}}_d} = A + dfrac{1}{2}m{v^2})

Giải chi tiết:

Ta có:

(begin{array}{*{20}{l}}{left{ {begin{array}{*{20}{l}}{{varepsilon _1} = A + dfrac{1}{2}mv_1^2}\{{varepsilon _2} = A + dfrac{1}{2}mv_2^2}end{array}} right. Leftrightarrow left{ {begin{array}{*{20}{l}}{dfrac{{hc}}{{{lambda _1}}} = A + dfrac{1}{2}mv_1^2}\{dfrac{{hc}}{{{lambda _2}}} = A + dfrac{1}{2}m{{left( {2{v_1}} right)}^2}}end{array}} right.}\{ Rightarrow A = dfrac{1}{3}left( {4dfrac{{hc}}{{{lambda _1}}} - dfrac{{hc}}{{{lambda _2}}}} right) = 3,{{0145.10}^{ - 19}}J = 1,88eV}end{array})

Chọn A.

Ý kiến của bạn