Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lãnh thổ đất liền nước ta trải dài:

Lãnh thổ đất liền nước ta trải dài:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lãnh thổ đất liền nước ta trải dài:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn